shape
shape

BLOG DETAILS

Cấp thư bảo lãnh Y tế

Cấp thư bảo lãnh Y tế

Hiện tại, công ty chúng tôi là một trong số ít các công ty chính thức có tên trong danh mục các đơn vị có tư cách bảo lãnh Y tế của Bộ ngoại giao Nhật Bản. Mã số đơn vị bảo lãnh B-200.